Regulamin sklepu internetowego ART PLANET, www.art-planet.pl

§1

 1. Sklep Internetowy Art Planet dostępny pod adresem internetowym www.art-planet.pl jest prowadzony przez Stowarzyszenie Planeta Młodych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3, 50-540 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000124859, NIP 8982001808, REGON 932815605.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego Art Planet.

§2

 1. Sprzedawca – Stowarzyszenie Planeta Młodych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3, 50-540 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000124859.
 2. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym art-planet.pl .
 5. Umowa zawarta na odległość – to umowa zawarta z Klientem ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3

 1. Adres Sprzedawcy: Stowarzyszenie Planeta Młodych ul. Strońska 13/3, 50-540 Wrocław.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@planetamlodych.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 71 328 06 77 (od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 16.00)

§4

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§5

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§6

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy z dostępnych opcji przedstawionych na stronie Sklepu internetowego.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony towar do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zakup.

§7

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, Koszty dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego.

§8

 1. Klient w terminie 14 dni może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 3. Klient odsyła zakupiony produkt na własny koszt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością oraz oświadczeniem o odstąpieniu Klienta od umowy i numerem konta na który należy dokonać zwrotu pieniędzy. Wzór oświadczenia Klient otrzymuje od Sprzedawcy po kontakcie drogą mailową.
 4. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu sprawdzi stan zwróconego produktu, czy nie nosi on śladów użytkowania, czy nie został rozpakowany, uszkodzony lub zniszczony oraz czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
 5. W przypadku nie odnotowania przeciwskazań do dokonania zwrotu Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W przeciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone m.in. w odniesieniu do umów:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamowany towar należy przesłać na adres Sprzedawcy wraz z zwięzłym opisem wady oraz okoliczności jej wystąpienia. Pismo powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przeciągu 30 dni Sprzedawca poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.

§10

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego Art Planet: art-planet.pl jest Stowarzyszenie Planeta Młodych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3, 50-540 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000124859, NIP 8982001808, REGON 932815605.
 2. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO). Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień w sklepie Art Planet: art-planet.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu).
 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom współpracującym ze Sklepem na zasadzie zleconych usług będących niezbędnymi podmiotami do zrealizowania zamówienie tj. wysyłki zakupionego towaru.
 5. Dokonanie zakupu w sklepie Art Planet: art-planet.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu zawierającego Politykę Prywatności.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§11

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).