1.Informacje ogólne

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Administratorem Państwa danych jest: Stowarzyszenie Planeta Młodych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3, 50-540 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000124859, NIP 8982001808, REGON 932815605, e-mail: info@planetamlodych.com.pl , tel. 71 328 06 77.

2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych.

Stowarzyszenie Planeta Młodych przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami Stowarzyszenia Planeta Młodych niebędącymi osobami fizycznymi. Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Stowarzyszenie Planeta Młodych.

Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi:
a) imię i nazwisko,    
b) nazwę,
c) numer telefonu,     
d) adres e-mail lub inne dane kontaktowe.

Ponadto, w przypadku klientów, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem Planeta Młodych umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych. Dane osobowe mogą być ujawnione stałym współpracownikom i kontrahentom Stowarzyszenia Planeta Młodych.

Platforma sprzedażowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi sprzedaży.

3. Wskazanie podmiotów którym mogą być przekazane pozyskane dane osobowe.

Państwa dane przekazujemy wyłącznie tym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi pozostające w związku z prowadzoną przez nas sprzedażą za pośrednictwem Platformy sprzedażowej, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi magazynowe, usługi transportowe, pocztowe, prawne, księgowe, audytorskie, doradcze, windykacyjne, informatyczne, podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe, w tym organizującym mailing naszych newsletterów i informacji handlowej.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim zgodnie z RODO. Osobie, której dane zostały zamieszczone w formularzu przysługuje wgląd do tych danych. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i skierowania do nas żądania o zaprzestanie przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

4. Newsletter

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej:  info@planetamlodych.com.pl

5. Zabezpieczenie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i legalnie przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, w trakcie realizacji umowy, a także przez okres konieczny do dochodzenia praw wynikających z zawartych umów lub rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, tak długo, jak uprawnienia te będą zgodnie z obowiązującymi ustawami obowiązywać. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby.

6. Prawo dostępu do danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

8. Zmiany w polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.

9. Linki innych serwisów.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez platformę art-planet.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

10. Kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych przez firmę Stowarzyszenie Planeta Młodych lub chęci zgłoszenia żądania dotyczącego danych, możesz się skontaktować, pisząc na adres: info@planetamlodych.com.pl